Privatumo politika

UAB "Klasera" ir Klaipėdos Audi centro privatumo politika.

Rinkdama, naudodamasi ir tvarkydama asmens duomenis "Klasera" UAB laikosi Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo. Renkami šie duomenys: vardas, kontaktinė informacija (telefonas, e. pašto adresas). Surinkti asmens duomenys naudojami susisiekti paraiškoje nurodytais klausimais, produktams ir paslaugoms analizuoti ir gerinti, pagalbos paslaugoms užtikrinti.

Klientų asmens duomenys renkami iš šių šaltinių:

- pildant paraiškas šioje interneto svetainėje pateikta informacija;

- užsisakant naujienlaiškius šioje interneto svetainėje pateikta informacija;

- kontaktinė informacija, pateikta dalyvaujant "Audi" renginiuose;

- informacija apie produktų pardavimą, gauta iš "Audi" atstovų;

- informacija iš viešų duomenų bazių (registrų).

"Klasera" UAB nerenka ir nereikalauja asmens duomenų iš trečiųjų šalių.

"Klasera" UAB nerenka tų asmens duomenų, kurie pagal asmens duomenų apsaugos įstatymą laikomi slaptais.

Iš klientų gauti duomenys tvarkomi Europos Ekonominės erdvės šalyse. Duomenis tvarko  "Klasera" UAB arba trečiosios šalys, veikiančios "Klasera" UAB pavedimu ir laikydamosi šių reikalavimų.

Ryšium su tuo, kas pasakyta pirmiau, klientų asmens duomenys gali būti siunčiami šioms trečiosioms šalims:

  • „Volkswagen AG“;
  • „Audi“ importuotojui „Moller Baltic Import SE“;
  • mokesčių ir muitinės institucijoms, policijai ir kitoms valstybinėms įstaigoms – tiek, kiek būtina ir laikantis įstatymų.

Nesvarbu, kur ar kam pateikiami asmens duomenys arba kur suteikiama prieiga prie jų, "Klasera" UAB užtikrina Lietuvos Respublikoje surinktų asmens duomenų apsaugą pagal asmens duomenų apsaugos įstatymo reikalavimus.

"Klasera" UAB patvirtina, kad surinkti asmens duomenys nebus pateikti viešai.

" Klasera " UAB patvirtina, kad asmens duomenys bus tvarkomi laikantis teisėtumo, tikslingumo, minimalumo, vartojimo apribojimo,
duomenų kokybės, saugumo ir individualaus dalyvavimo principų.

Asmens duomenų tvarkymo pagrindai yra (a) teisėti interesai; (b) sutarties vykdymas; (c) pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.

Klientai  turi teisę reikalauti: (a) ištaisyti jo asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs, (b) nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, jeigu asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai, įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais;  (c) reikalauti ištrinti jo asmens duomenis, kurie yra tvarkomi tik su jo sutikimu, jei fizinis asmuo atšaukia atitinkamą sutikimą (ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas); (d) gauti informaciją apie tai, ar UAB „Klasera“  tvarko jo asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su jais, (e) gauti jo paties pateiktus asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu, raštu ar bendrai naudojama elektronine
forma ir, jei įmanoma, perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui (duomenų perkeliamumas); (f) atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis; (g)  pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios interneto svetainės adresas www.ada.lt, jei fizinis asmuo mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus.

Jei nenorite, kad jūsų duomenys būtų naudojami anksčiau minėtais
būdais, prašom atsiųsti mums laisvos formos prašymą e. pašto adresu klasera@klasera.lt

Klientas patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis sąlygomis, ir sutinka, kad jo asmens duomenys bus naudojami, tvarkomi ir siunčiami šiose  sąlygose nustatyta tvarka.