Asmens duomenų apsaugos politika

    

Duomenų apsauga

 • DUOMENŲ SAUGOJIMO IR TVARKYMO KRYPTYS

    

  Privatumo politika siekiama teikti fiziniam asmeniui – duomenų subjektui – informaciją, kokiais tikslais tvarkomi asmens duomenys, koks taikomas teisinis pagrindas, tvarkymo apimtis, apsauga ir tvarkymo terminas duomenų rinkimo metu bei tvarkant duomenų subjekto asmens duomenis.

  DUOMENŲ VALDYTOJAS IR JO KONTAKTINIAI DUOMENYS

   

  1. Asmens duomenų tvarkymo valdytojas yra UAB "Klasera", įmonės kodas 140544498, buveinės adresas Šilutės pl. 50, Klaipėda, (toliau – "Klasera");

  2. "Klasera" kontaktiniai duomenys su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais – duomenų apsaugos specialistas Stefa Dilertienė. Pasinaudojus šiais kontaktiniais duomenimis ar kreipiantis "Klasera" buveinės adresu, galima užduoti klausimų apie asmens duomenų tvarkymą. Prašymą pasinaudoti savo teisėmis galima pateikti remiantis 23 punktu.

  3. "Klasera" kontaktiniai duomenys informavimui apie galimus duomenų apsaugos pažeidimus: klasera@klasera.lt

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  4. Asmens duomenys yra bet kokia informacija apie identifikuotą ar identifikuojamą fizinį asmenį.

  5. Privatumo politika taikoma šių grupių privatumo ir asmens duomenų apsaugai užtikrinti (toliau – Klientai):

  5.1. fizinių asmenų – "Klasera" klientų, (įskaitant, potencialių, buvusių ir esamų);

  5.2. "Klasera" automobilių salonų, biurų ir kitų patalpų lankytojų, įskaitant tų, kuriems naudojama vaizdo stebėjimo sistema;

  5.3. "Klasera" sukurtų interneto svetainių lankytojų;

  5.4. asmenų, kurių asmens duomenys tvarkomi socialiniuose tinkluose ir yra susiję su "Klasera" organizuota rinkodaros veikla.

  6. "Klasera" rūpinasi Klientų privatumu ir asmens duomenų apsauga, gerbia Klientų teises į asmens duomenų tvarkymo teisėtumą pagal taikomus teisės aktus – Fizinių asmenų apsaugos įstatymą, Europos Parlamento ir tarybos 2016 m. balandžio 27 d. Reglamentą 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas) ir kitus taikomus teisės aktus, susijusius su privatumu ir duomenų tvarkymu.

  7. Privatumo politika taikoma duomenų tvarkymui, nepriklausomai nuo to, kokia forma ir (arba) aplinkoje Klientas pateikia asmens duomenis (asmeniškai, "Klasera" interneto svetainėje, popieriniu formatu ar telefonu).

  ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS

  8. "Klasera" asmens duomenis tvarko tokiais tikslais –

  8.1. Paslaugų teikimas ir prekių pardavimas:

  8.1.1. klientui identifikuoti;

  8.1.2. sutartims parengti ir sudaryti;

  8.1.3. prekėms tiekti ir paslaugoms suteikti (sutartiniai įsipareigojimai);

  8.1.4. naujoms prekėms ir paslaugoms plėtoti;

  8.1.5. prekėms ir paslaugoms reklamuoti bei plėtoti arba komerciniais tikslais;

  8.1.6. klientams aptarnauti;

  8.1.7. prieštaravimo pareiškimams ar pretenzijoms nagrinėti;

  8.1.8. klientams išlaikyti, lojalumui kelti, pasitenkinimo tyrimams atlikti;

  8.1.9. atsiskaitymams administruoti;

  8.1.10. skoloms atgauti ir išieškoti;

  8.1.11. svetainėms ir mobiliosioms programoms išlaikyti ir veiklai pagerinti;

  8.2. verslui planuoti ir analizuoti;

  8.3. Klientų saugumui, įmonės turtui apsaugoti;

  8.4. Kitais specifiniais tikslais, kuriems yra gautas Kliento sutikimas, teikiant konkrečius duomenis "Klasera".

  ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS

   

  9. "Klasera" Kliento asmens duomenis tvarko remdamasi šiuo teisiniu pagrindu –

  9.1. sutarties sudarymas ir vykdymas – siekiant sudaryti sutartį Kliento prašymu ir užtikrinti jos vykdymą (sutartimi laikomas ir žodinis susitarimas dėl prekės ar paslaugos pirkimo);

  9.2. teisės aktų vykdymas – siekiant įvykdyti "Klasera" privalomuose išoriniuose teisės aktuose numatytą įsipareigojimą;

  9.3. remiantis Kliento, duomenų subjekto, sutikimu;

  9.4. teisiniai (legitiminiai) interesai – siekiant įgyvendinti tarp "Klasera" ir Kliento esamus ryšius ar sudarytą sutartį, arba įstatymuose numatytus "Klasera" legitiminius (teisėtus) interesus.

  10. "Klasera" teisiniai (legitiminiai) interesai yra:

  10.1. verstis komercine veikla;

  10.2. tikrinti Kliento tapatybę prieš įsigyjant atskiras prekes ar paslaugas;

  10.3. užtikrinti sutarties įsipareigojimų vykdymą;

  10.4. išsaugoti Klientų prašymus ir paraiškas, susijusias su prekių pirkimu ir paslaugų teikimu;

  10.5. išduoti ir administruoti klientų lojalumo korteles;

  10.6. imtis veiksmų Klientams pritraukti ir (arba) išlaikyti;

  10.7. segmentuoti klientų duomenų bazę efektyvesniam paslaugų teikimui užtikrinti;

  10.8. kurti ir tobulinti prekes ir paslaugas;

  10.9. reklamuoti savo prekes ir paslaugas, išsiunčiant komercinius pranešimus;

  10.10. išsiųsti kitus pranešimus apie sutarties vykdymo eigą ir sutarties vykdymui reikšmingus įvykius, taip pat atlikti Klientų apklausas apie prekes bei paslaugas ir jų naudojimo patirtį;

  10.11. užkirsti kelią sukčiavimui įmonės atžvilgiu;

  10.12. užtikrinti įmonės valdymą, finansų ir verslo apskaitą bei analizę;

  10.13. užtikrinti efektyvius įmonės valdymo procesus;

  10.14. užtikrinti ir tobulinti paslaugų kokybę;

  10.15. administruoti mokėjimus;

  10.16. atlikti vaizdo stebėjimą, skirtą verslo apsaugos reikmėms;

  10.17. informuoti bendrovę apie vykdomą veiklą.

  ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

  11. "Klasera" Kliento duomenis tvarko naudodama šiuolaikinių technologijų galimybes, atsižvelgdama į esamą privatumo riziką ir "Moller Baltic Import" prieinamus organizacinius, finansinius ir techninius išteklius.

  12. "Klasera" Kliento atžvilgiu gali atlikti automatizuotą sprendimų priėmimą. Klientas apie tokius "Moller Baltic Import" veiksmus informuojamas atskirai, remiantis teisės aktais.

  13. Automatizuotų sprendimų priėmimas, dėl kurio Klientui kyla teisinių pasekmių (pavyzdžiui, Kliento prašymo patvirtinimas ar atmetimas), gali būti vykdomas tik sutarties tarp "Klasera" ir Kliento sudarymo ar vykdymo metu, arba remiantis Kliento aiškiu sutikimu.

  ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

  14. "Klasera" apsaugo Kliento duomenis naudodama šiuolaikinių technologijų galimybes, atsižvelgdama į esamą privatumo riziką ir "Klasera" prieinamus organizacinius, finansinius ir techninius išteklius, įskaitant nurodytas apsaugos priemones:

  14.1. ugniasienę;

  14.2. apsaugos nuo įsibrovimo ir įsibrovimo aptikimo programos;

  14.3. kitas apsaugos priemones, atsižvelgus į su dabartinių technologijų plėtra susijusias galimybes.

  ASMENS DUOMENŲ GAVĖJŲ KATEGORIJOS

  15. "Klasera" neatskleidžia tretiesiems asmenims Kliento asmens duomenų ar bet kokios paslaugų teikimo ir sutarties galiojimo laikotarpiu gautos informacijos, įskaitant informaciją apie gautas prekes ir paslaugas, išskyrus:

  15.1. remiantis Kliento aiškiu ir nedviprasmišku sutikimu;

  15.2. išoriniuose teisės aktuose numatytiems asmenims jų motyvuotu prašymu, išoriniuose teisės aktuose numatyta tvarka ir apimtimi;

  15.3. išoriniuose teisės aktuose numatytais atvejais "Klasera" teisėtų interesų apsaugai, pavyzdžiui, kreipiantis į teismą ar kitas šalies institucijas dėl asmens, kuris yra pažeidęs Klasera" teisėtus interesus.

  ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

  16. "Klasera" neperduoda tretiesiems asmenims Asmens duomenų, išskyrus tiek, kiek būtina siekiant įgyvendinti pagrįstą verslą, užtikrinant, kad atitinkami tretieji asmenys išsaugo Asmens duomenų konfidencialumą ir užtikrina taikomą apsaugą.

  17. "Klasera" turi teisę perduoti Asmens duomenis "Klasera" tiekėjams, subrangovams, strateginiams partneriams ir kitiems, kurie "Klasera" ir jos klientams padeda vykdant komercinę veiklą, siekiant įgyvendinti bendradarbiavimą. Vis dėlto tokiais atvejais „Klasera“ iš duomenų gavėjų reikalauja įsipareigoti gautą informaciją naudoti tik tais tikslais, kuriais duomenys buvo perduoti, ir laikantis teisės aktų reikalavimų.

  TREČIŲJŲ ŠALIŲ SUBJEKTŲ PRIEIGA PRIE ASMENS DUOMENŲ

  18. "Klasera" neperduoda asmens duomenų į trečiąsias šalis (už Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės ribų).

  ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

  19. "Klasera" saugo ir tvarko Klientų asmens duomenis, kol taikomas vienas iš šių kriterijų:

  19.1. tik tol, kol galioja su Klientu sudaryta sutartis ar Klientui teikiama paslauga;

  19.2. duomenys reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo renkami;

  19.3. kol visiškai peržiūrima ir (arba) įvykdoma tai, kas nurodyta Kliento prašyme;

  19.4. kol išorinių teisės aktų numatyta tvarka "Klasera" arba Klientas gali realizuoti savo teisėtus interesus (pavyzdžiui, pateikti atsiliepimus arba teisme pareikšti ieškinį);

  19.5. Kol "Klasera" turi teisinę pareigą saugoti duomenis;

  19.6. kol galioja Kliento sutikimas tvarkyti atitinkamus asmens duomenis, jei nėra kito duomenų tvarkymo teisinio pagrindo.

  20. Po to, kai 19 punkte minėtos aplinkybės nebegalioja, Kliento duomenys ištrinami. Audito įrašai saugomi ne mažiau kaip vienerius metus nuo jų atlikimo dienos.

  GALIMYBĖ SUSIPAŽINTI SU ASMENS DUOMENIMIS IR KITOS KLIENTO TEISĖS

  21. Klientas turi teisę gauti teisės aktuose numatytą informaciją, susijusią su jo duomenų tvarkymu.

  22. Laikydamasis įstatymų Klientas turi teisę reikalauti iš "Klasera" leisti susipažinti su savo asmens duomenimis, taip pat reikalauti iš „Klasera“ juos papildyti, taisyti ar ištrinti, arba apriboti tvarkymą Kliento atžvilgiu, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi (įskaitant asmens duomenų tvarkymą, atliekamą remiantis „Klasera“ teisėtais interesais), taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Šios teisės įgyvendinamos tiek, kiek duomenų tvarkymas yra susijęs su „Klasera“ įsipareigojimais, kurie nustatyti pagal galiojančius teisės aktus, ir kurie vykdomi viešojo intereso labui.

  23. Klientas, siekdamas įgyvendinti savo teisę, gali pateikti prašymą tokiais būdais:

  23.1. Raštu "Klasera" biurui Klaipėdoje (adresas: Šilutės pl. 50, Klaipėda, LT-94181) arba siunčiant paštu;

  23.2. elektroniniu būdu, pasirašant saugiu elektroniniu parašu ir siunčiant el. paštu klasera@klasera.lt

  24. Gavus Kliento prašymą įgyvendinti savo teisę adresu Šilutės pl. 50, Klaipėda LT-94181, patikrinama Kliento tapatybė, išnagrinėjamas prašymas ir vykdoma remiantis teisės aktais.

  25. "Klasera" atsakymą Klientui siunčia paštu, jo nurodytu kontaktiniu adresu registruotu laišku arba el. paštu, pasirašant saugiu elektroniniu parašu (jei prašymas pateiktas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu), pagal galimybes atsižvelgus į Kliento nurodytą atsakymo gavimo formą.

  26. "Klasera" užtikrina duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimų vykdymą remdamasi teisės aktais, o Klientui pateikus pretenzijas imasi naudingų veiksmų skundui išspręsti. Vis dėlto, jei tai nepavyksta, Klientas turi teisę kreiptis į priežiūros instituciją – Valstybinę duomenų inspekciją.

  27. Klientas turi teisę gauti nemokamai vieną kopiją su savo "Klasera" tvarkymui pateiktais asmens duomenimis.

  28. Šio dokumento 27 punkte minėtos informacijos gavimas ir (arba) naudojimas apribotas, siekiant užkirsti kelią neigiamai įtakai kitų asmenų (įskaitant "Klasera" darbuotojų) teisėms ir laisvei.

  29. "Klasera" įsipareigoja užtikrinti Asmens duomenų tikslumą ir pasitiki savo klientais, tiekėjais ir kitais trečiasiais asmenimis, kurie perduoda Asmens duomenis, kad bus užtikrintas perduotų Asmens duomenų išsamumas ir teisingumas.

  KLIENTO SUTIKIMAS DĖL DUOMENŲ TVARKYMO IR TEISĖ JO ATSISAKYTI

  30. Klientas sutikimą asmens duomenų tvarkymui, kurio teisinis pagrindas yra sutikimas (pavyzdžiui, komerciniam pranešimui gauti, asmens duomenų analizei, lojalumo kortelėms gauti), teikia asmeniškai raštu "Klasera" automobilių salone, biure, "Klasera" interneto svetainėje ir mobiliuosiuose įrenginiuose ar kitur, kur "Klasera" organizuoja rinkodaros veiklas.

  31. Klientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti duomenų tvarkymui duotą sutikimą tokiu pat būdu, kokiu jis duotas ir (arba) 23 punkte nustatyta tvarka. Tokiu atveju duomenų tvarkymas, paremtas pirmiau duotu sutikimu konkrečiam tikslui, nebus atliekamas.

  32. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymui, kuris atliktas Kliento sutikimo galiojimo laikotarpiu.

  33. Atšaukus sutikimą, duomenų tvarkymas, kuris atliekamas remiantis kitais teisiniais pagrindais, negali būti nutrauktas.

  KOMERCINIAI PRANEŠIMAI

  34. Komercinių pranešimų, susijusių su "Klasera" ir (arba) trečiųjų šalių paslaugomis ir kitų tiesiogiai atliekamų paslaugų užtikrinimu nesusijusiais pranešimais (pavyzdžiui, klientų apklausos), siuntimą "Klasera" vykdo išoriniuose teisės aktuose numatyta tvarka arba remiantis Kliento sutikimu.

  35. Bendrauti, taip pat siųsti komercinius pranešimus, "Klasera" gali naudodama automatinę skambinimo sistemą arba elektronines ryšių priemones.

  36. Klientas "Klasera" ir (arba) jo partnerių komerciniams pranešimams gauti sutikimą duoda asmeniškai pasirašydamas "Klasera" biure, "Klasera" interneto svetainėje ir mobiliuosiuose įrenginiuose ar kitur, kur "Klasera" organizuoja rinkodaros veiklas.

  37. Kliento duotas sutikimas komerciniams pranešimams gauti galioja iki jo atšaukimo (taip pat baigus galioti paslaugų sutarčiai). Klientas bet kuriuo metu gali atsisakyti toliau gauti komercinius pranešimus vienu iš šių būdų:

  37.1. siųsdamas el. pašto adresu: klaseraČklasera.lt

  37.2. skambindamas telefonu: 846341735;

  37.3. "Klasera" biure raštu pateikdamas prašymą;

  37.4. pasinaudojęs komercinei komunikacijai numatyta automatizuota galimybe atsisakyti toliau gauti pranešimus, paspaudęs atsisakymo nuorodą, esančią atitinkamo komercinio pranešimo (el. pašto) pabaigoje.

  38. "Klasera" nutraukia komercinių pranešimų siuntimą, kai tik apdorojamas Kliento prašymas. Prašymo apdorojimas priklauso nuo technologinių galimybių, kurios gali užtrukti iki trijų parų.

  39. Išsakydamas savo nuomonę apklausose ir palikdamas savo kontaktinius duomenis (el. pašto adresą, telefono nr.), Klientas sutinka, kad "Klasera" gali su juo susisiekti, pasinaudojusi pateikta kontaktine informacija, susijusia su Kliento pateiktu vertinimu.

  INTERNETO SVETAINIŲ LANKYMAS IR SLAPUKŲ TVARKYMAS

  40. "Klasera" interneto svetainėse gali būti naudojami slapukai:

  40.1. Slapukai yra rinkmenos, kurias svetainė išsaugo vartotojų kompiuteriuose, siekiant identifikuoti vartotoją ir jam supaprastinti naudojimąsi svetaine. Interneto naršykles galima konfigūruoti taip, kad jos įspėtų klientą apie slapukų naudojimą ir leistų pasirinkti, ar klientas sutinka jas priimti. Slapukų nepriėmimas nedraudžia klientui naudotis interneto svetaine, tačiau tai gali apriboti kliento svetainės naudojimo galimybes.

  40.2. "Klasera" interneto svetainėse gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų asmenų svetaines, kurios turi savo naudojimo ir asmens duomenų apsaugos taisykles, už kurių išsamumą "Klasera" neatsako.

  KITOS NUOSTATOS

  41. "Klasera" turi teisę keisti ir papildyti Privatumo politiką, taip pat sudaryti sąlygas su ja susipažinti Klientui, ją paskelbti "Moller Baltic Import" interneto svetainėje.

  42. "Klasera" išsaugo ankstesnes Privatumo politikos versijas ir jos yra prieinamos interneto svetainėje.

 • SLAPUKŲ POLITIKA

    

  1.ĮVADAS

  Audi yra užsiėmusios jūsų pasitikėjimo mumis stiprinimu ir tuo, kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis, todėl norime pateikti informacijos apie tai, kaip naudojame slapukus ir panašias technologijas. Paaiškinsime šią politiką toliau.

  Slapukai yra failai, kuriuose pateikiami nedideli kiekiai informacijos ir kuriuos atsisiunčiate į savo įrenginį, kai lankotės interneto svetainėje. Šie failai taip pat mums leidžia atpažinti jūsų naršyklę. Slapukai tiesiogiai suteikia identifikuojamos informacijos apie jus, pvz., jūsų vardą ir pavardę bei adresą.

  Taip pat naudojame ir kitas panašias technologijas, pvz., [žiniatinklio indikatoriai (angl. „web beacons“) / pikselių žymos (angl. „pixel tags“)]. Kai šiame pareiškime pateikiama nuoroda į slapukus, taip pat yra nurodoma tokia technologija.


  2.KODĖL NAUDOJAME SLAPUKUS?

  Savo interneto svetainėse naudojame slapukus ir leidžiame juos naudoti atskiroms trečiosioms šalims, su kuriomis dirbame, norėdami pasiekti toliau nurodytų tikslų.

  Jums skirtų interneto svetainių pateikimas ir pritaikymas
  Naudojame slapukus siekdami pateikti ir pritaikyti jums interneto svetaines, pvz., gaudami informaciją apie svetaines, kurias naudojate, ir norėdami sužinoti, kokios spartos yra jūsų tinklas.
  Paslaugų analizė ir kūrimas

  Naudojame slapukus norėdami išanalizuoti, kiek turime skirtingų lankytojų ir ar mūsų svetainėje buvo apsilankyta naudojantis tuo pačiu kompiuteriu, taip pat norėdami sužinoti, kaip naudotojai naršo svetainėje. Naudojame šią informaciją siekdami kurti ir tobulinti savo paslaugas.

  Reklama

  Mes ir trečiosios šalys, su kuriomis dirbame, naudojame slapukus dėl reklamos ir siekdami sukurti segmentus bei tikslines grupes. Dėl slapukų galime matyti, kokias svetaines lankėte prieš apsilankydami mūsų svetainėje ir ar matėte tam tikrą reklamą arba spustelėjote ant jos. Atsižvelgdami į šią informaciją, galime nustatyti, kokią reklamą rodyti, kai lankotės mūsų svetainėse.


  3.KAIP TVARKYTI SLAPUKUS?

  Galite susirasti slapukų, kurie buvo išsaugoti jūsų naršyklės nuostatose, apžvalgą, ir išvalyti visus nepageidaujamus slapukus. Čia taip pat paprastai galite nurodyti, ar sutinkate su svetainių, kurias jūs lankote, ir trečiųjų šalių, kurios susijusios su svetainėmis, slapukų išsaugojimu ir, jei reikia, ar norite gauti įspėjimą kiekvieną kartą, kai slapukai išsaugomi. Naršyklė paprastai išsaugo slapukus tam tikrame aplanke jūsų standžiajame diske, kuriame galite peržiūrėti tolesnį turinį.

  Pastaba. Jeigu išjungiate slapukus, mūsų svetainė gali neveikti taip, kaip numatyta.


  4.KAIP GALIU APRIBOTI INFORMACIJĄ, KURI SIUNČIAMA REKLAMUOTOJAMS?

  Jeigu norite apriboti reklamuotojams pateiktą informaciją, galite atsisiųsti slapukų atsisakymo funkciją iš skirtingų reklamos agentų arba taikyti tam savo pačių sprendimus, kaip antai youronlinechoices.com. Tai turi būti padaryta kiekvienam įrenginiui ir kiekvienai naršyklei. Išjungimo nuorodą galite rasti 6 skirsnio apžvalgoje.


  5.INFORMACIJA SUSISIEKTI:

  jei turite klausimų apie tai, kaip naudojame slapukus, susisiekite su mumis importuotojo klientų aptarnavimo centre duomenuapsauga@moller.lt.

  6. Slapukų apžvalga
  Žemiau pateikta slapukų santrauka, kurią mes naudojame, norėdami suteikti Jums informaciją apie kiekvieno slapuko paskirtį ir rūšį bei saugojimo laikotarpį.

 • AUTORIŲ TEISĖS

    

  Jeigu nenurodyta kitaip, visos teksto, paveikslėlių ir kitos tinklapyje skelbiamos informacijos autorių teisės priklauso koncernui Audi AG, Ingolstadtas. Šio tinklapio turinį dauginti, platinti, laikyti paieškos sistemoje, transliuoti, perduoti arba kopijuoti be atskiro raštiško Audi AG leidimo draudžiama. TDI®, quattro®, Audi Space Frame® ir modelių pavadinimai yra registruoti Audi AG prekių ženklai. Pasiliekame teisę daryti techninius pakeitimus, už klaidas ir praleistą informaciją neatsakome. Papildomos informacijos prašome kreiptis į jūsų importuotoją arba tiesiogiai į Audi AG:

  D-85045 Ingolstadt, Vokietija
  Tel.: (+49)-841-89-0
  Faksas: (+49)-841-89-32524
  El. paštas:

  zentrale@audi.de